Зачекайте
000079

Генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою

Регіональний та міський розвиток
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері регіонального та місцевого розвитку

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи директорату, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізу існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції директорату з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції директорату за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства, підготовку методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;
- формування та реалізацію державної політики щодо територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;
- подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою; об’єднання територіальних громад;
- подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення з питань місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування, щодо нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
- подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
- визначення стратегічних напрямів впровадження державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
- розробку та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії з місцевими органами влади;
- взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;
- вжиття заходів в межах повноважень директорату щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
- реалізацію права територіальних громад на добровільне об’єднання в межах повноважень директорату;
- здійснення моніторингу, узагальнення та оприлюднення результатів процесу добровільного об’єднання територіальних громад;
- супровід інноваційних проектів місцевого і регіонального розвитку в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, удосконалення нормативно-методичної бази забезпечення конкурсу та механізмів його фінансування; проводить моніторинг реалізації програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства;
- здійснення аналізу пропозицій міністерств, інших центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань оптимізації системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на регіональному та місцевому рівні;
- взаємодію Міністерства з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування з питань компетенції директорату;
- підготовку пропозицій щодо реалізації міжнародних програм з питань підтримки, інституційного забезпечення та доброго врядування місцевого самоврядування;
- сприяння забезпечення взаємодії Міністерства з Представництвом Європейського Союзу в Україні щодо імплементації інструментів оцінки впливу політик на регіональний та місцевий розвиток;
- координацію діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо застосування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії з місцевими органами влади та надання необхідних роз’яснень;
- висловлення в межах компетенції позиції щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
3) бере участь у процесі стратегічного планування, підготовці пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;
4) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;
5) виконує інші функції, що випливають з покладених на директорат завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 3 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9570 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
40 000 – 50 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація